Bồn xử lý nước thải khách sạn

  • Có vai trò quan trọng trong xử lý và xả nước thải từ các hoạt động sinh hoạt, như tắm, rửa, toilet, và các hoạt động khác trong khách sạn.
  • Sản phẩm đáp ứng các chuẩn quốc tế của Tổ chức Quản lý Môi trường (ISO – International Organization for Standardization) và của Hiệp hội Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (U.S. Environmental Protection Agency – EPA)